1998 ,קילג לטל תורומש תויוכזה לכ © All Rights Reserved, Tal Gluck, 1998

( שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע.1998-2001 ©תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1998-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)