ישאר טירפת
ןואיזומ
םוכרכ רה - לארשימ עלס ירויצ תכורעת


,םיאבה םיכורבו םולש

.דחוימב קתרמ אשונל רהוצ רוציתש ,(לארשיב תוחפל) תידוחייו תניינעמ הכורעת רוציל וניסינ
רוזאה ותויה לשב אל ימורדה בגנה רהבש םוכרכ רה רוזא - םיוסמ רוזאב דקמתהל ונרחב
.םוקמה תא םינייפאמה ןפודה יאצוי ןוויגהו יובירה לשב אלא ,ידיחיה


.רוקיבהמ ונהתש םיווקמ ונא - הכורעתה הנבמ ןלהל


<--- תיגולואכרא הריקס <--- תיפרגואג הריקס <--- לארשיב עלס ירויצ
הלחתה <--- ( IV III II I ) תונומתה תכורעת <--- רויצה יאשונ םהמ


םירצוי תויוכז

תודות

םלועב עלס ירויצ אשונב םירתאל תוינפה

ןויד תוצובק

[תינונסל הרזחב]


.בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,1996-2001,תורומש תויוכזה לכ ©
webmaster@www.snunit.k12.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
17.9.96 -ל ןכדועמ הז ףד
םירקבמ ונרפס שדוחה תליחתמ