ילאוטריו ןואיזומ - תינונס חתופ ףד - תינונס םירבסה אלל - תונומתה ףצר תונוידב םיקסועה םירתאל םירושיק תונומתה גולטק הכורעתה לע